Dlaczego Zakaz Spożywania Konopi Jest Sprzeczny z Konstytucją?

Inicjatywa składająca się z prawników, ekspertów w dziedzinie uzależnień i lekarzy zgadza się co do tego, że konopie powinny zostać zalegalizowane. Karanie za używanie tego narkotyku było nie tylko nieproporcjonalne, ale również niezgodne z konstytucją. W Polsce nikt się tą tematyką nie zajmuje, więc pokażemy, jak wygląda to u naszych sąsiadów za Odry.

„Zakaz marihuany nie powiódł się i minął się ze swoim celem, przynosi efekt przeciwny do zamierzonego, a nawet szkodliwy dla ludności”, powiedział prof. dr. Lorenz Böllinger w swoim wkładzie w przesłuchanie ekspertów Komisji Zdrowia Bundestagu, które odbyło się w Berlinie w czerwcu ubiegłego roku. Böllinger jest profesorem prawa karnego i kryminologii na Uniwersytecie w Bremie i prelegentem Schildower Kreis.

Celem sieci ekspertów jest zwrócenie uwagi na konsekwencje zakazu używania narkotyków i wskazanie alternatyw dla obecnej represyjnej polityki antynarkotykowej. W szczególności krytykowany jest zakaz stosowania konopi indyjskich.

Ustawa o narkotykach nie rozróżnia między rodzajami narkotyków

Marihuana jest wymieniona w załączniku do ustawy o środkach odurzających (BtMG), a zatem jest ona jednym z środków odurzających, które nie mogą być wprowadzane do obrotu w Niemczech. Początkowo nie wprowadza się rozróżnienia między narkotykami, tak aby na przykład konopie indyjskie były stawiane na równym szczeblu z heroiną.

Posiadanie, uprawa, produkcja, handel lub wprowadzanie do obrotu wymienionych narkotyków podlegają zasadniczo karze zgodnie z §29 BtMG. Böllinger jest jednak zdania, że „konsumpcja i posiadanie konopi nigdy nie powinny były być karane”. Nie wystąpiły żadne szkody zewnętrzne, co było warunkiem wstępnym wszczęcia postępowania karnego.

Opinię tę podzielił już pewien lubecki sędzia w 1994 r., a odpowiednie ustępy zostały przedłożone Federalnemu Trybunałowi Konstytucyjnemu do ponownego rozpatrzenia. Orzeczenie z tamtego okresu brzmiało, że zakaz używania konopi indyjskich jest konstytucyjnie uzasadniony. Wyższą wartością prawną jest zdrowie jednostki, jak również tak zwane „zdrowie publiczne”.

Kary mogą być zazwyczaj narzucane jedynie w przypadku znacznych szkód zewnętrznych, ale nie w przypadku szkód wyrządzonych przez siebie samych. Ponadto Böllinger uważa „zdrowie publiczne” za „konstrukcję pomocniczą ustawodawcy”.

Jest ona niezwykle rozproszona i nie może być dłużej podtrzymywana w dzisiejszych czasach. „Jest to wyjątkowy wyjątek od ogólnej zasady wolności w naszej konstytucji”, mówi prawnik ds. karnych. Ponadto uważa on tzw. zasadę proporcjonalności za ważną zasadę ustawy zasadniczej, która została naruszona. Proporcjonalność należy oceniać w trzech etapach: odpowiedniość, konieczność i proporcjonalność.

Zakaz używania konopi jest niestosowny – „wojna z narkotykami nie powiodła się”

Według Böllingera, marihuana jest teraz łatwiejsza do zdobycia w większych ilościach i tańsza niż wcześniej. „Wojna z narkotykami” nie powiodła się. Odstraszanie i zapobieganie nie zadziałały. Dlatego też mitem jest to, że ustawa o narkotykach chroni zdrowie publiczne. O wiele bardziej to prawo tworzy dochodowy czarny rynek.

Skutkiem tego jest kryminalizacja osób niebędących przestępcami i dyskryminacja społeczna, która dotyka w szczególności konsumentów o pochodzeniu migracyjnym i niższych warstw społecznych. Ponadto w przypadku postępowań karnych koszty wynoszą miliardy euro. „Nie ma państwowej kontroli nad produkcją, dostępnością i czystością marihuany”, mówi Böllinger w swoim oświadczeniu.

Podobnie, brakuje ochrony konsumentów i młodzieży, a w dziedzinie poradnictwa rodzinnego, szkolnego i antynarkotykowego nie można zapewnić odpowiednich informacji. Ekonomista prof. dr. Justus Haucap argumentuje również w swojej wypowiedzi w Bundestagu, że użytkownicy mogliby być lepiej chronieni, gdyby marihuana została zalegalizowana: „W przypadku edukacji ukierunkowanej lepsza byłaby kontrolowana sprzedaż marihuany”.

Na dzisiejszym nielegalnym rynku trudno jest zwracać się bezpośrednio do konsumentów, podczas gdy legalna sprzedaż konopi indyjskich może być połączona z obowiązkowymi ostrzeżeniami zdrowotnymi i poradami dla problematycznych konsumentów. „Ponadto istnieje lepsza kontrola jakości, która zapobiega dodawaniu innych szkodliwych substancji”, mówi Haucap.

Zakaz używania narkotyków nie jest konieczny – wyjątek stanowią problematyczne przypadki

Böllinger, który studiował psychologię i prawo, twierdzi, że interwencja jest konieczna tylko w przypadkach problematycznych (5-8% konsumentów). Nieskończenie zróżnicowane wzorce konsumpcji wymagały specyficznego podejścia dla danego przypadku.

„Ochrona nieletnich jest pilnie potrzebna, ale może zostać osiągnięta jedynie w sposób niemający charakteru karnego […]”, to trwa dalej. Ponadto pseudo „polowe eksperymenty” w UE dowiodły, że „pseudo – legalizacja” konopi indyjskich nie doprowadzi do przewidywanej ekspansji zażywania narkotyków.

Posiadanie konopi indyjskich zostało zdekryminalizowane w Niderlandach, Belgii, Szwajcarii, Hiszpanii, Portugalii i Republice Czeskiej. W Stanach Zjednoczonych dziesięć stanów (Alaska, Kolorado, Kalifornia, Maine, Massachusetts, Michigan, Nevada, Oregon, Vermont i Waszyngton) oraz Waszyngton D. C. zalegalizowały marihuanę do celów czysto rekreacyjnych. Dowody z tych państw są zachęcające. Chociaż w niektórych przypadkach można zmierzyć niewielki wzrost konsumpcji, to właśnie szczególnie problematyczna konsumpcja ludzi młodych wykazuje tendencję spadkową.

Zakaz stosowania konopi indyjskich jest niestosowny – „Tylko dekryminalizacja środków odurzających będzie w stanie stopniowo zakończyć działalność morderczych karteli”

Ludzie używają narkotyków od tysięcy lat, i także w przyszłości znajdą się tacy, którzy będą chcieli używać substancji psychoaktywnych. Böllinger uważa, że kryminalizacja od czterech do ośmiu milionów osób zażywających konopie indyjskie, z których tylko 1-4% może mieć problemy zdrowotne lub uzależnienia, jest niewłaściwa.

W przeciwieństwie do tego „najskuteczniejszym sposobem walki z handlem narkotykami byłoby usunięcie jego podstawy z niezwykle dochodowego biznesu”, jak pisze w Humboldt Forum Recht, legalnym czasopiśmie internetowym Uniwersytetu Humboldta w Berlinie.

Jedynym możliwym sposobem jest legalizacja. Warunki ramowe mogłyby następnie zostać uwzględnione w zakresie prawa ochrony zdrowia i ochrony konsumentów. „Tylko dekryminalizacja środków odurzających będzie w stanie stopniowo pozbawić mordercze kartele swojego źródła dochodu”, powiedział ekspert prawny.

Pozostałe problemy zawsze by się utrzymały. Istnieje czarny rynek i przemyt legalnych narkotyków i leków, ale doświadczenie pokazuje, że te wymiary są do opanowania. Naukowiec i ekonomisya Haucap potwierdza, że biznes związany z marihuaną staje się w dużej mierze nieinteresujący dla dealerów i przestępczości zorganizowanej, gdy „ na rynku są dostępne legalne produkty markowe o gwarantowanej jakości”.

Użytkownicy przynajmniej w dużym stopniu woleliby zaspokoić swoje zapotrzebowanie u legalnych handlowców, a nie na czarnym rynku, o ile legalne konopie nie są zbyt drogie. „Przykład Colorado pokazuje, że legalne, kontrolowane konopie mogą kosztować o 10-20% więcej niż na czarnym rynku”, mówi Haucap.

Poza tym wzywa on również do tego, aby komercyjna i prywatna dystrybucja narkotyku wśród młodych ludzi na rynku regulowanym była karana wysokimi grzywnami lub karami.

Zakaz używania narkotyków narusza zasadę proporcjonalności we wszystkich trzech podzasadach

Zakaz używania konopi indyjskich wydaje się być niezgodny z teraźniejszością ani z konstytucją, ponieważ można uznać, że narusza on zasadę proporcjonalności ustawy zasadniczej we wszystkich trzech podzasadach. Bynajmniej niewłaściwa polityka antynarkotykowa nie osiągnęła pierwotnie określonych celów.

Böllinger mówi: „Konsekwencje walki z narkotykami są bardziej niebezpieczne niż same narkotyki”. Istniejące normy prawne i społeczne w zakresie postępowania z narkotykami powinny zostać dostosowane do najnowszych wyników badań, podobnie jak substancje takie jak narkotyki medyczne, alkohol i tytoń są już obecnie stosowane.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.


Copyright © DutchSeeds.pl - Wszystko na temat marihuany oraz roślin konopi indyjskich, zwanych cannabis.